دانلود فایل رفتار لرزه ای دیوارهای آجری غیر مسلح و مسلح با استفاده از روش تحلیل دینامیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل رفتار لرزه ای دیوارهای آجری غیر مسلح و مسلح با استفاده از روش تحلیل دینامیکی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این تحقیق رفتار دیوار با مصالح بنایی آجری در حالت غیر مسلح و مسلح با استفاده از روش تحلیل دینامیکی و براساس روش مدلسازی ماکرو و با استفاده از روش عددی و نرم افزار المان محدود آباکوس بررسی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که در صورتی که خاک نرم و سست یا غیرمتراکم باشد جابجایی دیوار بیشتر می باشد و هر چه خاک نرم تر باشد بهطبع تغییرشکل های بیشتری را تجربه خواهد کرد و لذا انرژی داخلی حاصله در دیوار که رابطه مستقیم با تغییرشکل های ایجاد شده در دیوار و خاک زیر دیوار دارد بیشتر خواهد بود. همچنین شکست دیوار مسلح برخالف دیوار غیرمسلح اولا به صورت نرم و تدریجی می باشد و این در حالی است که شکست دیوار آجری غیر مسلح به صورت ترد و ناگهانی و انفجاریمی باشد. به طور کلی بروز انواع مختلف شکست در دیوار بنایی در شرایط وقوع زلزله در خصوص دیوارهای غیرمسلح مشهود است و بسته به مشخصات زلزله و شدت و عمق و فاصله کانون زلزله و ... متفاوت است. لذا به دلیل آنکه شکست دیوار آجری غیر مسلح به نوعی ناگهانی و ترد می باشد به هیچ عنوان استفاده از آن توصیه نمی شود و توصیه می شود کهدیوارهای نازک نیز با آرماتورگذاری حداقل مسلح شده تا رفتار لرزه ای مناسبی را داشته باشند. همچنین نتایج این بررسی بر روی دیوار دارای کلاف نشان داد که انرژی داخلی در حالتی که دیوار غیرمسلح می باشد درحاالت بدون و با کلاف مقدار کمتری را داراست. ولی در حالتی که دیوار مسلح بوده و دارای کلاف می باشد به طبع سختی دیوار بیشتر شده و انرژیداخلی سازه نیز افزایش می یابد ولیکن قسمت قابل توجهی از این انرژی توسط شکل پذیری بالای دیوار به دلیل وجود میلگردها و توسط آنها جذب و مستهلک می شود که بسیار مطلوب است.

لینک کمکی