دانلود فایل شبیه سازی عددی تبخیر فیلم ریزان درون یک لوله عمودی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی تبخیر فیلم ریزان درون یک لوله عمودی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه, ارایه یک مدل عددی مناسب برای بررسی ضریب انتقال حرارت دوفازی در تبخیر فیلم مایع ریزان و آشفته است. مدل های عددی برای جریان دوبعدی و متقارن فیلم آب خالص درون یک لوله عمودی مقطع دایروی ارایه شده است. فیلم مایع در طول یک لوله عمودی بر اثر جاذبه و تحت شار حرارتی ثابت فرو می ریزد. در این تحقیق, مساله تبخیر فیلمی مایع اشباع توسط روش دوفازی حجم سیال و به همراه بازسازی هندسی مرز مشترک شبیه سازی عددی شده است. از مدل های تغییر فازلی و تاناسارا برای محاسبه نرخ تغییر فاز و محاسبه ترمهای چشمه استفاده شده است. این مدل ها تغییرات ض ریب انتقال حرارت تبخیری را در طول لوله پیش بینی می کنند. برای صحت سنجی حلگر عددی, ضریب انتقال حرارت دوفازی بدست آمده توسط این مدل ها با رابطه تجربی چن مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که مدل تاناساوا از دقت بالاتری برای پیش بینی مقدار ضریب انتقال حرارت دو فازی و دبی بخار تولیدی نسبت به مدل لی برخوردار است. ضرایب تجربی مورد استفاده در این مدل های تغییر فاز نیز ارایه شده است.

لینک کمکی