دانلود فایل آشکارسازی سیگنال های DTME برای 64 پورت بطور همزمان با استفاده از XC56309PV100DSPIC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آشکارسازی سیگنال های DTME برای 64 پورت بطور همزمان با استفاده از XC56309PV100DSPIC :

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:136

دانلود فایل آشکارسازی سیگنال های DTME برای 64 پورت بطور همزمان با استفاده از XC56309PV100DSPIC
فهرست مطالب :

(به هم ریختگی و نامرتبی متن ها به دلیل فرمت آن ها در سایت میباشد در فایل اصلی مرتب و واضح میباشد)
چکیده………….…………………...……………………..………….… 1
مقدمه..……………………………..……………………….……….… 3
4………………………………………..………. DTMF فصل اول:تئوری
5……..……………………...……..…...…....………… DTMF 1)مبانی -1
2)کاربردها................................................................ 5 -1
6..…..…..………………………...……………… DTMF 3)آشکارسازی -1
7...………,…….....….…………………………… DTMF 4)پیاده سازی -1
1)بخش فیلترینگ.……..…………………………………..………… 9 -4 -1
1)تکنیک استفاده از دو سطح آستانه…………………..………,..….....… 12 -1 -4-1
2-1 )تکنیک آشکار سازی هارمونیک دوم.………………………...….…… 14 -4 -1
14……..…….…………… Goertzel ساختار سلول – Goertzel 2) الگوریتم -4 -1
3)تخمین اطلاعات طیف.…..…………………………………..……… 16 -4 -1
4)تصمیم گیری……….……………………………………...……… 18 -4 -1
20……...…...…...………………………... DSP فصل دوم: ساختار 56300
2)مقدمه….………....……………………………………...……….... 21 -1
22 …...…..…………..……………...……………DSP 2)دیدکلی از هسته -2
23…..……..……..…………...(Data ALU) 1)بخش محاسبات منطقی داده -2 -2
24….…..………………...……………….. (AGU) 2)بخش تولید آدرس -2 -2
26….…...…....…...……………………… (PCU) 3)بخش کنترل برنامه -2 -2
روی چیپ...……………...……………….….… 27 cache 4)دستورالعمل -2 -2
27 .....….……………..……………...protA 5) اینترفیس حافظه خارجی -2 -2
و تولید کننده کلاک.………………..………. 27 (PLL) 6)حلقه قفل شده فاز -2 -2
7) پشتیبانی از اشکال زدایی سخت افزاری..…………………….………..... 28 -2 -2
29....…...…………………… (DMA) 8)دسترسی حافظه به صورت مستقیم -2 -2
30.........….………………..… (DATA ALU) 3)بخش محاسبات منطقی داده -2
30……………………....…….….…………… Data ALU 1) معماری -3 -2
31……………. (Y0, Y1, X0, X1) Data ALU 1-1 ) رجیسترهای ورودی -3 -2
ضرب کننده اکومولاتور)…………...………………… 32 ) MAC 2-1 ) بخش -3 -2
32..… (A1, A2, A0,B2, B1, B0) :Data ALU 3-1 ) رجیسترهای اکومولاتور -3 -2
4-1 ) شیفت دهنده اکومولاتور..……………………………..….….…… 33 -3 -2
33………………………………………. (BFU) 5-1 ) بخش رشته بیت -3 -2
6-1 ) شیفت دهنده / محدود کننده داده...………………………………… 34 -3 -2
7-1 ) مقیاس بندی…….…………..…....……………………………. 34 -3 -2
34 ………..….……………...……………… (AGU) 4)بخش تولید آدرس -2
35...…………………..…………………………..… AGU 1) معماری -4 -2
2) مدل برنامه ریزی..…………………..…………………..……….… 36 -4 -2
37……………..…………………………….. (PCU) 5)بخش کنترل برنامه -2
1) دید کلی...………………………………………………….…… 37 -5 -2
39…...…..…………………………………. PCU 2) معماری سخت افزار -5 -2
40……………………………………………. PCU 3) مدل برنامه ریزی -5 -2
1-3 )رجیسترهای وضعیت و پیکربندی….……....………………..…….… 41 -5 -2
1-1-3 ) رجیستر مد عملیاتی………………………………..…….…… 41 -5 -2
42…………………...……..………..…… (SR) 2-1-3 ) رجیستر وضعیت -5 -2
4) پشته و بخش تعمیم یافته پشته..….………………………...…..…… 44 -5 -2
5) رجیسترهای عملکرد و پیکربندی پشته سیستم…...………………...…… 44 -5 -2
45………..…………………...……….. (SP) 1-5 ) رجیستر اشار هگر پشته -5 -2
46……...……..…..……...……………. (SC) 2-5 )رجیستر شمارنده پشته -5 -2
46….…...…..…………...………………… (SZ) 3-5 )رجیستر سایزپشته -5 -2
4-5 )برنامه, حلقه و کنترل پردازش رد کردن درخواست..…......……….…...… 47 -5 -2
47………….…...………………….. (PC) 1-4-5 ) رجیستر شمارنده برنامه -5 -2
47…….…………………...…………. (LA) 2-4-5 ) رجیستر آدرس حلقه -5 -2
48…….……...……………………. (LC) 3-4-5 ) رجیستر شمارنده حلقه -5 -2
48…….………………...……… (VBA) 4-4-5 ) رجیستر آدرس پایه بردار -5 -2
و تولید کننده کلاک.………………………..……………..…… 48 PLL(6 -2
49….………..………………………...……………….. PLL 1-6 )بلوک -2
1-1-6 )بخش پیش از تقسیم فرکانس………...…………….………….…… 49 -2
2-1-6 )آشکارساز فاز ………...……………….………………..…….… 50 -2
50….……..…….……...………. (VCO) 3-1-6 ) اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ -2
1) تقسیم کننده فرکانس.…………………………………....…… 50 -3-1-6 -2
51………..…………………………...…….. PLL 2)عناصر کنترل -3-1-6 -2
1) تقسیم ورودی سیگنال ساعت………………...……….……… 51 -2 -3-1-6 -2
2) تکثیر فرکانس: (ضرب فرکانس).....……………………….....… 51 -2 -3-1-6 -2
3)حذف کردن انحراف موج……………...………………....…… 52 -2 -3-1-6 -2
4)عملکرد فرکانسی………...……………………………….… 52 -2 -3-1-6 -2
53….……...……………….………...………. PLL 3-6 ) مدل برنام هریزی -2
4-6 ) همزمان کردن سیگنال ساعت.………..……...……………..….….… 53 -2
53.….……....………………………...….… PLL 5-6 ) رهنمودهای طراحی -2
7) فضاهای حافظه و مدهای عملیاتی.………………………………....…… 54 -2
56..….….…………………….. DSP 1)نگاشت حافظه هسته خانواده 56300 -7 -2
56……..…………………………………..… X 1-1 ) فضای حافظه داده -7 -2
داخلی………………...…………………......…… 57 X, I/O 2-1 )فضای -7 -2
57…………………………...………...……… Y 3-1 )فضای حافظه داده -7 -2
خارجی / داخلی.……………………………..….. 57 Y, I/O 1-3-1 ) فضای -7 -2
4-1 )حافظه برنامه..……………………………………………...…… 58 -7 -2
بوت استرپ.…………………………….……..… 58 ROM 1-4-1 ) فضای -7 -2
برنامه…………...…..…….…..…… 58 ROM 2-4-1 ) فضای رزرو شده برای -7 -2
3-4-1 ) حافظه برنامه خارجی…..…………………………...……….… 59 -7 -2
دستورالعمل داخلی………………………..….… 59 Cache RAM (4-4-1 -7 -2
2) مد سازگاری 16 بیتی…………….…………………………..….… 59 -7 -2
فصل سوم:پیاده سازی پروژه……...………...………………………….… 60
3) تشریح پروژه……………………………………………….........…… 61
1)اجرای پروژه…………………………………………...……….…… 61 -3
1)سخت افزار پروژه…..………………………………………….…… 61 -1 -3
63 ….….…………………...……….. ( D/A وA/D) CODEC ( 1 -1 -1-3
66….………………………………………….....… ESSI 2-1 )پورت -1 -3
68….……………………………………………... HOST 3-1 )پورت -1 -3
4-1 )اجزای جانبی………….……………….……………………….. 71 -1 -3
71…….……...……………………..……………… CPLD(1- 4-1-1 -3
2-4-1 )رگولاتور ولتاژ............................................ 74 -1 -3
2)نرم افزار پروژه……………………………………..……………… 79 -1 -3
81………..…………..……………………… FRONTED 1-2 )بخش -1 -3
82…………..….……………………………. BACKEND 2-2 )بخش -1 -3
83..……………………………………………. Find peak 3-2 )بخش -1 -3
4-2 )بخش آشکارسازی تون و مونیتورینگ آن..…………..………………… 83 -1 -3
3)تست پروژه……...…………….…………………………..………… 84 -3
فصل چهارم: نتیجه گیری……………..…………..............…...…………… 86
4)نتیجه گیری وپیشنهادات……..…………………………..……………… 87
منابع و مأخذ……………………..……..……………………………..… 88
90………………………………...……………………… Abbreviation
پیوست..……………………...………………………………………… 93
چکیده انگلیسی ……..…….……..…………………………...………… 119

چکیده :

برای 64 مشترک به طور همزمان و DTMF هدف از این پروژه , آشکارسازی سیگنالهای تون
می باشد. MOTOROLA ساخت شرکت , XC56309PV با استفاده از آی سی 100
در روی صفحه کلید تلفن از ترکیب ماتریسی دو گروه DTMF در مجموع سیگنالهای تون
وجود دارد DTMF فرکانسی تشکیل شده اند و روشهای گوناگونی برای آشکارسازی تونهای
DFT که حالت خاصی از GOERTZEL ,که از آن جمله می توان به استفاده از الگوریتم
است, اشاره کرد .
در این آشکار سازی از دو بخش مجزای تخمین اطلاعات طیفی وتصمیم گیری اطلاعات
GOERTZEL سیگنال استفاده شده است. تخمین اطلاعات طیفی مربوط به الگوریتم
میشود وبخش تصمیم گیری از 4 معیار زیر استفاده می کند:
DTMF - تشخیص انرژی سیگنال تون
-بررسی سیگنال تون با استفاده از دو سطح آستانه
-بررسی ماکزیمم متناظر
-بررسی ماکزیمم هارمونیک دوم متناظر
که در ادامه تشریح پروژه این موارد بازگو می شوند.
است دارای هسته اصلی DSP مورد نظر که از خانواده 56300 DSP از سوی دیگر
بوده وآدرس دهی آن 24 بیتی وقابل برنامه ریزی نیز می باشد. FIXED POINT
RAM ,ROM از پورتهای سریال ,پورتهای موازی ,تایمرها ,حافظه های IC اجزای کلی این
IC تشکیل شده است. همچنین این ......., HOST INTERFACE, GPIO وپورتهای
3*14 KBYTE شدن و فضای DOWN LOAD دارای 60 کیلوبایت حافظه برنامه قابل
می باشد که میزان نرخ آن قابل تعریف است . ST-BUS و همچنین دارای 2 لینک RAM
و ESSI و HOST INTERFACE در این پروژه برای آشکار سازی تونها از بخشهای
مدهای کاری مناسب برای اجرای برنامه مورد نظر استفاده شده است , زمانیکه شماره گیری به
صورت تون با مرکز صورت می گیرد برای آشکار سازی این شماره گیری , ابتدا تون ها از
DETECT شده و سپس برای MAIN SWITCH طریق لینک صوتی مشترکین وارد برد
منتقل می شوند که در ادامه به آنها می پردازیم. DSP شدن به برد
در پایان , مراحل بارگذاری برنامه نوشته شده با اسمبلی را به شرح زیر مشاهده می نمایید:
SOFTWARES:
ASM56300 –B DTMF.ASM
DSPLNK -B DTMF.CLN
CLDLOD DTMF.CLD > DTMF.LOD
DSP DTMF.LOD DTMF.BIN
بیش از 30 سال است که برای جایگزینی شماره گیری پالس راه اندازی DTMF سیگنالینگ
را به عنوان ابزاری معروف در آدرس دهی , در صنعت DTMF شده است و امروزه می توان
مخابرات معرفی کرد..
DTMF به طور کلی هیچ استاندارد واحدی که بتواند همه موارد مربوط به آشکارسازی ارقام
توصیه نامه های , (Q23,Q24) ITU را پاسخگو باشد ,وجود ندارد. چندین سند
برای این عملکرد با چندین منبع دیگر وجود دارد که در کنار یکدیگر می TIA/EIA-46db
منجر شوند. DTMF توانند به یک نتیجه مطلوب در مورد آشکارسازی
که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از: DTMF از جمله کاربرد های آشکار سازی
وارسال پیام صوتی وخیلی امکانات گوناگون دیگر که می توان با VOX,PBX,IVR,CO
از آنها بهره مند شد. DTMF آشکارسازی
با توجه به اینکه پروژه مذکور برای آشکارسازی 64 مشترک به طور همزمان می باشد و برای
ضروری می باشد تا ما را هم در DSP اینکه اجرای سریع و دقیق آن مورد نظر است , نیاز به
هزینه ,سرعت و دقت ومصرف کم توان یاری رساند.
ای با IC که MOTOROLA ساخت شرکت , XC56309PV از این رو, از پردازشگر 100
می باشد, در جهت ST-BUS 100 ودارای 2 لینک MIPS آدرس دهی 24 بیتی وقابلیت
اجرای این پروژه بر آمدیم.
و روشهای آشکارسازی این نوع DTMF در ابتدای این گزارش به تشریح سیگنال های
مورد استفاده را تشریح کرده و در آخر به DSP سیگنال ها می پردازیم,سپس ساختار داخلی
اجرای پروژه و برنامه نوشته شده برای اجرای آن و نتایج مذکور اشاره خواهیم کرد.

و...لینک کمکی