دانلود فایل آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها :

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:72

دانلود فایل آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
فهرست مطالب :

چکیده............................................................................................ 1
مقدمه........................................................................................ 2
فصل اول کلیات.................................................................................. 3
1)اصول وقواعد کلی.............................................................. 4 -1
2)تاریخچه.................................................................... 4 -1
6.....................................................................MHD فصل دوم اشنایی با ژنراتور
1)مقدمه..................................................................... 7 -2
2)کلیات .......................................................................................... 8 -2
1)بازده ژنراتور..................................................................... 9 -2-2
ازنقطه نظر اقتصادی............................... 10 MHD 2) بررسی ژنراتور -2-2
3)تولید آلودگی................................................................................... 10 -2-2
3)اصول عمل کرد................................................................................ 10 -2
18.....................................MHD فصل سوم انواع ژنراتورهای
1)مقدمه ............................................................................ 19 -3
2)ژنراتور فارادی................................................................ 19 -3
3)ژنراتور هال.......................................................................... 20 -3
4)ژنراتور دیسکی.......................................................... 20 -3
فصل چهارم عملکرد ژنراتور ساخالین............................................. 26
1)مقدمه............................................................................ 27 -4
2)تحلیل عملکرد ساخالین...................................................... 28 -4
3)میدان مغناطیسی القایی............................................................ 29 -4
4)تخمین افت ولتاژ الکترود ......................................................... 29 -4
1)مقادیر نامی پارامترهای فاز مایع.......................................... 30 -4-4
2)مدل ریاضی برای جریان دو فازه(گاز-مایع)............................................ 30 -4-4
3)معادلات باید برای فاز مایع.................................................... 30 -4-4
4)تقریب شبه تک بعدی (تک بعدی اصلاح شده)................................... 31 -4-4
5) الکترو دینامیک.................................................................... 31 -4
1)خواص ترمودینامیک.......................................................................... 32 -5-4
6)اثرات میدان مغناطیسی القایی (جریان تک فازه)................................. 32 -4
7)اثرات ذرات مایع(جریان دو فازه)....................................................... 35 -4
1) مقایسه جریان تک فازه و دو فازه.................................................. 36 -7-4
2) تأثیرات قطر ذرات مایع.................................................................... 37 -7-4
با چگالی شار مغناطیسی بالا........ 43 MHD فصل پنجم عملکرد ژنراتور دیسکی
1)مقدمه................................................................................... 44 -5
2)ساختار ژنراتور...................................................................... 44 -5
3)ژنراتور نمونه و آهن ربا..................................................... 50 -5
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات............................................. 56
1) نتیجه گیری......................................................................... 57 -6
3)پیشنهادات............................................................................ 58 -6
مراجع.................................................................................... 59
چکیده انگلیسی..........................................................................61

چکیده :
یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس ویژگی های حالت چهارم ماده طراحی شده
است. این مولدها دارای قسمت مکانیکی متحرک نیستند و به همین دلیل در MHD است مولدهای
ها تبدیل MHD ها هیچ صحبتی از اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک مطرح نیست. همچنین چون در MHD
انرژی به صورت مستقیم انجام می شود, اتلاف انرژی بسیار کم است در حالی که در ژنراتورهای معمولی
باید ابتدا انرژی منبع به صورت مکانیکی در آید و سپس توسط ژنراتور این انرژی به انرژی الکتریکی
تبدیل شود که در این میان مقدار قابل توجهی از انرژی تلف می شود., فناوری پلاسما در تولید جریان
یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس ویژگی های MHD ) الکتریسیته (مولدهای
است. این مولدها دارای قسمت مکانیکی متحرک MHD حالت چهارم ماده طراحی شده است مولدهای
ها هیچ صحبتی از اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک مطرح نیست. همچنین MHD نیستند و به همین دلیل در
ها تبدیل انرژی به صورت مستقیم انجام می شود, اتلاف انرژی بسیار کم است در حالی MHD چون در
که در ژنراتورهای معمولی باید ابتدا انرژی منبع به صورت مکانیکی در آید و سپس توسط ژنراتور این
انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل شود که در این میان مقدار قابل توجهی از انرژی تلف می شود. این امر
به بیش از 70 % برسد بازده ایده آلی برای ماست. مولد MHD موجب شده است که بازده مولدهای
دارای یک تونل دراز است که در دو طرف آن آهن رباهای بسیار قوی و در دو طرف دیگر دو MHD
الکترود برای دریافت و انتقال جریان تولیدی وجود دارد. جریانی از پلاسما با سرعت بسیار زیاد (در حدود
سرعت صوت) وارد این کانال می شود و ذرات پلاسما در اثر در هم کنشی که با میدان مغناطیسی موجود
دارند و تحت تاثیر نیروهای لورنتس وارد بر آنها که اثر هال نامیده می شود از هم جدا شده و به طرف
الکترود ها حرکت می کنند. در این حالت مولد مانند یک خازن تخت عمل می کند که هیچ وقت دشارژ
ها علاوه بر بازده بالایی که دارند دارای آلودگی کمی می باشند و نیز می توانند از . MHD نمی شود
سوخت هایی که امکان استفاده از آنها در صنایع دیگر نیست استفاده کنند که این امر موجب شده است که
نیز مانند سایر فناوری ها MHD استفاده از این مولدها یک امر سود آور برای دولت ها گردد. فناوری
دارای مشکلاتی است. از جمله اینکه ممکن است ذرات پلاسما در اثر میدان مغناطیسی قوی موجود در
درون سیستم و میدان الکتریکی به وجود آمده از انباشتگی ذرات باردار در دو الکترود کناری حالت
ها جریان MHD چرخشی به خود گرفته و موجب انفجار شدیدی شوند. از طرفی جریان تولیدی توسط
ها نیاز به فناوری بسیار پیشرفته MHD مستقیم است که باید به جریان متناوب تبدیل شود. به علاوه ساخت
ای دارد که اکثر کشورها قادر به ساخت این مولدها نیستند
دارای تفاوتهایی MHD انرژی حرارتی یا جنبشی را به الکتریسیته تبدیل می کند. ژنراتور MHD ژنراتور
با ژنراتورهای رایج و سنتی است . این ژنراتور می تواند در دماهای بالا بدون داشتن قسمت متحرک
پلاسما هنوز MHD می تواند بطور قابل قبولی توسع داده شود. زیرا خروجی یک ژنراتور MHD . کارکند
داغ و گداخته می باشد و می تواند در گرم کردن دیگ بخار یک نیروگاه بخاری استفاده شود بنابراین
برای افزایش بازده انرژی الکتریکی مخصوصاً زمانی topping cycle با دمای بالا می تواند در یک MHD
که زغال سنگ با گاز طبیعی استفاده می شود همچنین م یتواند در پمپ فلزات مایع یا موتورهای آرام زیر
دریایی به طور قابل قبولی استفاده شود. اصول و قاعده دینام مکانیکی یا دینامی که با سیال کار م یکند
.[ یکسان است[ 1
در دینامی که با سیال کار می کند از حرکت یک سیال با پلاسما برای ایجاد جریان الکتریکی و در نتیجه
تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود. در حالی که در دینام مکانیکی از حرکت مکانیکی تجهیزات برای
و یک دینام مکانیکی در مسیر است که جریان MHD این امر استفاده می شود تفاوت میان یک ژنراتور
به منظور استفاده در MHD ذرات باردار از آن می گذرند ( ذرات حمل کننده بار الکتریکی) . ژنراتور
تکنولوژیهای ارزان قیمت سوختهای فسیلی مانند سیکل ترکیبی مفید است . جایی که خروجی توربین
بالابردن بازده یک ژنراتور تک MHD گازی برای گرم کردن بویلر استفاده می شود یک امتیاز بزرگ
سیکلی با سوخت فسیلی است

و...لینک کمکی